Kontakti  |  Hrvatski  |  English

INVITATION TO TENDER FOR Supply of Multimedia equipment / POZIV na podnošenje ponude za nabavu multimedijske opreme

Letter of invitation to tender / POZIV NA NATJECANJE

Ogulin,
30.01.2013.

Our ref/ Refenca.: IPA2007/HR/16IPO/001-040202-SUP-1

SUBJECT: INVITATION TO TENDER FOR Supply of Multimedia equipment / POZIV: Poziv na podnošenje ponude za nabavu multimedijske opreme

logo EU2

Dear Sirs,/ Poštovani,

Tourist Board of the city of Ogulin is pleased to invite you to tender for Supply of Multimedia equipment. Please find enclosed the following documents, which
constitute the tender dossier: / Turistička zajednica grada Ogulina Vas poziva da podnesete ponudu na natječaj Nabava multimedijske opreme. U privitku se nalaze sljedeći dokumenti koji čine natječajnu dokumentaciju:

A. INSTRUCTIONS TO TENDERERS / UPUTE PONUDITELJIMA

B. DRAFT CONTRACTAND SPECIAL CONDITIONS, INCLUDING ANNEXES / NACRT UGOVORA I POSEBNI UVJETI, UKLJUČUJUĆI ANEKSE

DRAFT CONTRACT/ NACRT UGOVORA

SPECIAL CONDITIONS/ POSEBNI UVJETI

ANNEX I GENERAL CONDITIONS/ OPĆI UVJETI

ANNEX II +III  TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL offer  /TEHNIČKE SPECIFIKACIJE + TEHNIČKA PONUDA

ANNEX IV   BUDGET BREAKDOWN / RAZRADA PRORAČUNA

ANNEX V    FORMS/ OBRASCI 

C.   FURTHER INFORMATION/ OSTALE INFORMACIJE ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID/ Obrazac ADMINISTRATIVNE USKLAĐENOSTI

EVALUATION GRID/ EVALUACIJSKI obrazac

D .  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT / OBRAZAC PONUDE ZA UGOVOR O NABAVI ROBE

Please note that the tenderer is requested to fulfil only Annex II+III (as stipulated in the template), Annex IV (budget breakdown), Annex V (forms: Financial Identification Form and Legal Entity Form) and Tenderer form for supply contract. Administrative and evaluation grid are to be considered only as a checklist during the preparation of your offer as they represent evaluation documents. / Molimo da obratite pažnju da je potrebno ispuniti samo aneks II+III (kako je navedeno u obrascu), aneks IV (proračun), aneks V (obrasci: financijski identifikacijski obrazac i podatke o pravnoj osobi) i Obrazac ponude za ugovor o nabavi opreme. Obrazac administrativne usklađenosti i evaluacijski obrazac služe samo kao kontrolna lista ponuditeljima tijekom pripreme ponude s obzirom da sačinjavaju dokumente za ocjenjivanje ponuda.

For full information about procurement procedures please consult the Practical Guide to contract procedures for EU external actions and its annexes, which can be downloaded from the following web page: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en / Za potpune informacije o pravilima javne nabave molimo da pogledate Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama, koji su dostupni na sljedećoj internet stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en

We look forward to receiving your tender before the submission deadline 4.03.2013 before 14:00 local time, to the address Tourist Board of the city of Ogulin, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin, Croatia. / Radujemo se Vašoj
ponudi koju trebamo zaprimiti do 04.03.1013. prije 14:00 sati po lokalnom
vremenu na adresu Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin, Hrvatska.

Yours sincerely, / S poštovanjem,

 Ankica Puškarić

Project manager/Voditeljica projekta

Dokumenti

Instructions to tenderers /Upute ponuditeljima
TD / Natječajna dokumentacija

2010 © Turistička zajednica grada Ogulina
Design & Development - Studio Revolucija